General forsamling i RKD for 2019 og 2021.

 

Så har jeg været til generalforsamling i Rottweilerklubben Danmark på Fyn den 27-06-2021.

Det var en interessant dag som efterfølgende gav mig en del at reflektere over, da der efter min opfattelse skete lidt af hvert der åbnede for en del tanker og spørgsmål.

Jeg må med skam indrømme at mange af tingene egentlig først gik op for mig efterfølgende og som en af mine venner på FB beskriver det, så var det en ambivalent oplevelse og jeg kan kun give hende ret.

Det efterfølgende jeg skriver er ikke for at hænge nogen ud eller på nogen måde nedgøre den store indsats nogle gør i vores kredse og for klubben.

Men jeg mener også at klubben har store og alvorlige problemer der afspejler sig på flere fronter og jeg er af den overbevisning, at får man ikke taget fat om disse problemer, men forsætter med at bekræfte hinanden i hvor godt det går, har klubben ikke så mange år tilbage, inden den ikke længere har sin berettigelse. Det er min overbevisning at dette er bestyrelsens ansvar med dens forældede ledelsesform og ugennemsigtighed. (men det er bare min mening)

Det er egentlig også ligegyldigt hvor meget HB fortæller at vi ikke mister medlemmer. På GF i 2019 står der i referatet at klubben har 523 medlemmer.

Gennem årene har man foretaget afskrivninger på medlemmer, der ikke har betalt deres kontingent, eller har meldt sig ud af klubben. Hvorfor man indsætter disse medlemmer med et beløb som man afskriver i regnskabet, aner jeg reelt ikke, men det har man så valgt at gøre.

Det er egentlig også ligegyldigt hvor meget man hvert år bruger på at afskrive på medlemmer der ikke har betalt.

De afskrivninger er medlemmer vi har mistet og ikke formået at bibeholde i klubben. Ser man ligeledes på indbetalingen af kontingenter er disse støt og roligt faldet år for år. Denne udvikling har været der gennem de sidste 10 år.

Det er, blandt andet, hr og fru Danmark der forsvinder og er der nogen der skulle være i tvivl om det er det dem der skal betale gildet for at sige det lige ud.

Det er et ledelsesproblem der nok burde prioriteres højt og ikke fejes ind under stolen og nedtones som man efter min mening gør i HB.

Det regnskab / balance oversigt der blev offentliggjort på nettet uden noter eller revisor påtegninger inden GF, var ikke identisk med det, der blev udleveret på selve dagen. Mildt sagt, er det ikke i orden, at de noter der forklarer punkterne i regnskabet og udspecificerer disse, ikke er offentliggjort på forhånd således medlemmerne har mulighed for at sætte sig ordentlig ind i regnskaberne inden GF.

Dirigenten kunne godt se at der var noget der var anderledes så man fik 5 minutter til at gennemlæse hele molevitten så man kunne forsøge at sætte sig ind i regnskabet hvilket reelt på den korte tid var umuligt.

Man havde ikke en chance for at overskue ændringerne og forholde sig til de noter man så for første gang. Men HB skal have ros for det tempo de kunne forklare regnskabet på, man kunne næsten ikke nå at vende de udleverede løse papirstykker, før det hele var overstået.

Fra et HB synspunkt åbenbart super, fra en deltager i en GF en katastrofe, hvis regnskabet og klubbens drift interesserede en. Og det burde det så sandelig gøre. Kan ikke mindes hvornår klubben har haft så stort et katastrofeår som den havde i 2019 og hvor ledelsen i den grad ikke har levet op til sit ansvar.

 

1: Et medlem af HB beskylder en person fra salen for at snyde med kørselsbilag.

På et tidspunkt stiller en person i salen et spørgsmål vedr. udbetalinger i forbindelse med kørsel, et medlem af bestyrelsen bliver så irriteret over spørgsmålet at bestyrelsesmedlemmet pludselig beskylder spørgeren højt klart og tydeligt for at udfylde kørselsbilag der ikke er korrekte og derved får udbetalt for meget i kørsel fra klubben.

Hvor lavt kan man egentlig synke og hvad er egentlig acceptabelt et HB medlem siger og gør?  Hvorfor var der ingen, inklusiv mig selv og den dirigent der var hyret til at styre forløbet, der reagerede og sagde noget? Er der overhovedet nogen i vores HB der har læst klubbens etiske retningslinjer og har tænkt sig at efterleve dem?

Er der et problem med et medlem der tager for meget i kørsel, påpeger HB dette over for vedkommende og får det rettet. Man fyrer det ikke udokumenteret af fra hoften på en GF for derved at få vedkommende til at fremstå i et dårligt lys uden reel mulighed for at forsvare sig, i stedet burde man nok bare have holdt det sobert og besvaret det spørgsmål der blev stillet.

 

2: Et HB medlem fortæller at udstillingen i 2019 gav overskud.

Det er jo ifølge regnskabet ikke nogen hemmelighed at året 2019 for klubben og HB var et katastrofeår.

HB gjorde meget ud af at fortælle at man desværre havde regnet forkert da der i arbejdsbogen stod at man forventede en tilslutning på 400 hunde til udstillingen, der blev afholdt i forbindelse med afholdelse af VM i IGP, disse var udeblevet og jeg tror deltagelsen var på 58 hunde i stedet, indrømmet at det var lidt af et kiks i beregningerne og dette oplyste man var en stor medvirkende til at underskuddet på disse arrangementer havde rundet den forkerte side af 200.000kr. (godt 200.000kr er altså mange penge).

En person i salen gjorde opmærksom på at der aldrig havde været så mange hunde på en udstilling i Danmark. Til dette kunne en person fra HB svare at det var det der stod i deres arbejdsbog og at det var det de havde forholdt sig til.

Her kan jeg altså ikke lade være med at tænke, Hvem har skrevet arbejdsbogen? Og hvem har godkendt den? Er det ikke HB eller har de bare nikket, lænet sig tilbage og brændt pengene af, mens de har drukket et glas vin og klappet hinanden på skuldrene og sunget: ”her går det godt” eller har HB seriøst arbejdet med projektet og, med de evner de har, vurderet at blandt andet deltager antallet var realistisk?

I den efterfølgende debat og direkte forespurgt oplyser et af bestyrelsesmedlemmerne hårdt presset fra salen, at udstillingen faktisk gav et lille overskud på trods af at der kun deltog 58 hunde.

Det vil altså sige at argumentet med at det var fejlvurderingen med de 400 udstillende hunde der havde væltet læsset og genereret underskuddet ikke var korrekt?

Det var ellers den forklaring man gav ved gennemgangen af regnskabet på at der var godt 200.000kr i underskud.

Med sin udtalelse siger HB medlemmet tværtimod at udstillingen rent faktisk forbedrede resultatet og at underskuddet intet havde med manglende hunde til udstillingen at gøre. Kan ikke lade være med at undrer mig lidt og kan ikke lade være med at spørge. Har alle HB medlemmerne styr på hvad der egentlig foregår? Og aner de enkelte HB medlemmer egentlig hvad de projekter de søsætter koster inden de søsætter dem?

Tilbage er der så IFR kongressen og spor og IGP lydigheds delen det må jo så være disse tre arrangementer der har kostet tabet på de godt 200.000kr. Da udstillingen jo hvilede i sig selv og gav et lille overskud.

Til spor var der så 9 deltagere og til IGP lydigheds delen er jeg lidt i tvivl om det var 59 deltagere.

 

HB oplyste, at man var nødt til at hyre eksterne sporlæggere til 9 deltagere i spor og at dette alene havde kostet ca. 60.000kr og, som jeg opfattede det, var udbetalt som kørepenge. HB forklarede det var derfor at det var lige afrundede beløb uden kvitteringer fra broen. (Revisorerne har selvfølgelig check på at disse udbetalinger er i overensstemmelse med skats regler om skattefri kørselsgodtgørelse?)

Dernæst var HB noget fortørnet over, at kredsene ikke havde meldt ind og tilbudt at hjælpe til med at lægge sporene. Er der nogen der egentlig ved hvor mange sporlæggere de enkelte kredse råder over der kan løfte opgaven til et VM?

Konklusionen må være, at der er brugt et uhyggeligt stort beløb på 9 tilmeldte IGP deltagere og måske et ikke oplyst stort beløb på at afholde en IFR kongres. (Kan for øvrigt ikke i regnskabet se indtægterne / indbetalingerne fra de medvirkende IFR lande. Men måske har Danmark bare betalt det hele og det er måske her de 65.000kr til bespisning hører til?)

Man kan godt tillade sig at antage at de udskældte udstillingsfolk, samt ifølge en person i salen Deres meget nedgjorte og udskældte Rottweiler type, sammen med Hr. og Fru Danmark, som er de menige medlemmer af RKD, har betalt gildet for brugshunde sporten samt en IFR kongres. Det ser da i hvert fald umiddelbart sådan ud.

Kunne man håbe og forvente at udstillings folket samt hr og fru Danmark måske i det nye år er dem der bliver sat i højsædet? (Om ikke andet så for at klubben ikke forsvinder helt fra landkortet).

 

 3: To HB medlemmer vil ikke godkende regnskab grundet manglende indsigt i bilag.

HB gjorde opmærksom på at der var to medlemmer af bestyrelsen der ikke ville godkende regnskabet for 2019.

Det er egentlig utroligt! En bestyrelse der ikke kan blive enige om et regnskabs år har et alvorligt problem og burde efter, min menig, tage konsekvensen og gå af.

Et af disse HB medlemmer gjorde opmærksom på at de ikke kunne se bilag for nogle af posteringerne og at det ikke havde været muligt for dem at få svar på deres spørgsmål vedr. regnskabet for 2019.

Ligeledes oplyste HB medlemmet at da de ikke kunne få svar på deres spørgsmål havde de kontaktet klubbens revisorer og bedt om deres hjælp. Men revisorerne ønskede heller ikke svare – eller undersøge spørgsmålene. Og på det grundlag og med disse forudsætninger kunne de to HB medlemmer ikke godkende regnskabet. (I bund og grund er det dybt bekymrende med sådan en håndtering af spørgsmål fra to medlemmer af HB).

Hvad er det egentlig der sker her, og så slår det mig, at et HB medlem som svar på et spørgsmål fra salen forklarer at grunden til at der er referater der ikke er offentlig gjort endnu var fordi de endnu ikke var godkendt af en samlet bestyrelse og lagt på hjemmesiden, da man ikke var enige om formuleringen. (Tror der var tale om 4 mødereferater)

 

4: Referater er ikke godkendt grundet uoverensstemmelser vedr. bilag

I min verden betyder det, at der i disse referater er en begrundelse og en beskrivelse af hvad der førte til at et medlem af HB ikke ville være kasserer og at regnskabet for 2019 ikke kunne godkendes af 2 HB medlemmer kort sagt ønsker nogle HB medlemmer ikke, at det kommer medlemmerne samt GF for øre, hvad der reelt foregår.

Det, at 2 HB medlemmer har bedt om oplysninger vedr. regnskabet uden at de tilsyneladende har kunnet få disse, må jo så betyde at man i HB ikke har en demokratisk arbejdsform og at alle HB medlemmer ikke har de samme rettigheder og adgange - eller også findes de oplysninger, de beder om, ikke. (Dybt bekymrende i en demokratisk forening hvor samtlige medlemmer af HB på lige vilkår burde have adgang til de samme oplysninger og informationer).

Dernæst undrer det mig meget, at revisorerne ikke har villet svare på deres spørgsmål, men henholder sig til, at de har set det, de ønsker at se.

Revisorerne skulle da gerne være uvildige og repræsentere klubbens medlemmer og varetage disses interesser. Så får de en henvendelse fra to bestyrelsesmedlemmer, skal de ikke affærdige disse, men skal egentlig bare som uvildige revisorer undersøge og besvarer deres spørgsmål.  Det skal de, og det har de pligt til, så tingene kan glide og der ikke opstår nogen form for usikkerhed eller tvivl vedrørende regnskabet. De skal ikke bare antage den holdning at de ikke ser nogen grund til at tingene ikke skulle være i orden og give det svar, at de har set det de ønsker at se. Nej de skal være opgaven voksen og undersøge det, de to bestyrelsesmedlemmer beder om og fyldestgørende svare på dette så sagen er kontrolleret og afklaret.

Kan de ikke finde ud af det, har de måske påtaget sig et ansvar, de ikke magter.

Man burde måske i stedet hyre et uvildigt revisionsfirma til at varetage klubbens regnskaber så der ikke opstår problemer en anden gang og at man ikke på grund af sygdom kommer halvandet år bagud med regnskaberne eller man laver et 2020 regnskab før et 2019 regnskab og man ikke opbygger en eller anden lille form for mistillid til mennesker der bruger deres fritid på klubben. (Ifølge HB har vi jo penge nok).

 

5: Fremmøde / Avl.

Det er med en vis form for tristhed at man på denne GF kan konstaterer at de personer der sidder i diverse udvalg og som blandt andet arrangementsansvarlige, bestyrelserne i klubbens kredse så vidt jeg kan skimme hen over forsamlingen, er meget lidt repræsenteret på klubbens General Forsamling.

Der kan være rigtig mange og rigtig gode grunde til at de ikke deltager, og det er et frivilligt arbejde de udfører, men det sender samtidigt et signal om en klub hvor interessen er dalende selv for medlemmer der har meldt sig til at yde en indsats for klubben.

Alt dette burde måske få klubbens hovedbestyrelse til at koncentrerer sig om hvordan man får tilført flere kernemedlemmer i stedet for at afholde store tabsgivende brugshunde arrangementer og den afholdte IFR kongres der blev afholdt i forbindelse med VM og udstillingen.

 

6: Træning kredse

En person fra salen rejste sig og påpegede at det som nyt medlem ikke var rart at komme på nogle træningspladser.

Jeg kunne godt høre på mumlen i salen at dette ikke var en populær udtalelse men det fik mig til at tænke specielt på to oplevelser, jeg selv har haft.

Den ene har nogle år på bagen og den anden er fra nyere tid. De kan sagtens være enestående, men de kan måske også give stof til eftertanke og måske føre til, at vi prøver at forbedre os.

Den første episode oplevede min kone og jeg i forbindelse med at vi var taget til en kreds dagen før en udstilling for at hjælpe kredsen med at gøre klar til denne.

Det viste sig at et medlem af denne kreds skulle hjælpe med at udstille en hanhund for en ejer der ikke selv kunne løbe med hunden i ringen. Det var da et utroligt pænt træk og en god klub ånd.

Det, der var knapt så pænt et træk, var de udtalelser, der faldt om denne hanhund og det skal lige nævnes at ejeren ikke var til stede. Det var faktisk lige før man tvivlede på om det egentlig var en Rottweiler det hele omhandlede sådan som den blev nedgjort. Skammeligt og utroligt dårlig stil og sådan noget fremmer ikke RKD eller kredsen.

Den anden episode er af nyere dato og omhandler en af mine hvalpekøbere, der møder op til hvalpetræning hos en RKD kreds.

Hvalpekøberen er en sød forsigtig dame lidt op i årene som kommer for at få hjælp til hvordan hun træner sin hvalp hvilket man kan konstatere hun ikke fik.

Det, hun får, er en forelæsning foran hele holdet i at hun aldrig skulle have haft en Rottweiler og at det kun er et spørgsmål om tid inden det går helt galt og derudover er hun et forstyrrende element på holdet, så hun må gå ud til en side og selv træne.

For mig er det ganske imponerende at dette åbenbart er alt hvad en træner i RKD regi har at byde ind med. Kan man ikke som instruktør gøre det bedre og har en reel viden om hvordan man træner og hjælper en hundefører, samt er i stand til at give en hundefører nogle værktøjer at arbejde med, bør instruktøren måske finde en anden hobby at gå op i stedet for.

Jeg har en kopi af den skriftlige sms samtale mellem instruktøren og min hvalpekøber hvor instruktøren blandt andet stiller sig undrende over for at jeg som opdrætter har valgt at sælge en hvalp til vedkommende.

Det skal lige nævnes at hvalpekøberen træner i andet regi nu og at det går fint.

Disse ting får mig til seriøst at overveje hvorfor jeg som opdrætter, skulle ønske at sende mine hvalpekøbere til RKD og lade dem blive en del af denne verden. Er de egentlig ikke bedre tjent uden?

 

7: Afrunding / spørgsmål.

Når jeg nu kom frem til spørgsmålet om hvorfor jeg skulle sende mine hvalpekøbere RKD går det op for mig at jeg åbenbart ikke er den eneste opdrætter der tænker sådan, da et medlem af HB, så vidt jeg husker, oplyste, at de ikke rigtigt længere fik nogle henvisninger. (Uendeligt trist for klubben).

·        Men hvad er de hårdtslående argumenter for at sende mine hvalpekøbere til RKD?

·        Hvad kan RKD tilbyde de ikke kan få andre steder?

·        Hvor og på hvilke punkter er RKD bedre end andre foreninger?

·        Hvor er klubbens samarbejde med opdrætterne?

·        Hvorfor er det kun en lille del af opdrætterne der støtter op om RKD?

·        Er der overhovedet et samarbejde mellem opdrætterne og RKD’s udvalg?

·     Hvor er HB’s visioner for hvordan man får vendt skuden? Der må da være andre og større visioner end at finde tandfejl i forbindelse med en UHM så man kan lave et avlsforbud, som et medlem af HB talte om på den afholdte GF?

·        Hvor er det store samarbejde mellem HB og de få kredse der er tilbage?

·        Hvad gør man for at styrke kredsene i stedet for at skyde dem i sænk og få dem til at svinde ind til ingenting?

·        Hvad gør man for at få flere kredse så klubben bliver bedre geografisk dækket?

·       På diverse offentlige medier, kan man se at en del af de personer der i sporten kendetegner racen, er ved at skifte Rottweileren ud med andre racer. Hvorfor nu det? Og hvorfor så HB det ikke komme?

 

Jeg syntes det er flot at HB fremhæver det store arbejde et HB medlem udfører i IFR. Men hvad er det hele egentlig værd? Man bruger resurserne ude i byen, mens det grundlag man sidder på bliver mindre og mindre og stille og roligt synker i grus.

Måske man i stedet skulle bruge resurser på at udarbejde en strategi for hvordan klubben på hjemmefronten får vendt den negative kurs klubben er ude på.

En start kunne jo være mere åbenhed. F.eks. kan referaterne fra HD’s møder på ingen måde være mere intetsigende og fortælle mindre om hvad der reelt foregår.

Ligeledes er det utroligt at de enkelte HB medlemmer ikke har mulighed for at udtrykke deres egen holdning, såfremt de er i mindretal eller uenige i en beslutning. (Denne form for ledelse er ikke tidssvarende og høre mere hjemme i en banan republik en i RKD anno 2021)

Dernæst har klubben det problem at medlemmerne ikke har et forum, hvor de har mulighed for at tale frit om såvel godt som negativt. Det, at der ikke er mulighed for at placere eventuelle utilfredsheder, er medvirkende til rygtedannelser og absolut ikke til gavn for klubben.

Al kommunikation i klubben er envejs og styret af HB og de holdninger og interesser HB medlemmerne har. Dette fremmer bestemt ikke klubben og man burde, efter min mening, hurtigst muligt begynde at ændre åbenheden i klubben, således denne kommer ud af den mørke middelalder.

Ovenstående er nogle af de spørgsmål der plager og bekymrer mig i forhold til vores klubs bestående. Rigtig mange vil nok være uenige med mig og komme med et hav af gode argumenter for hvorfor jeg tager fejl og at jeg bare er en gammel forsmået bitter mand.

Det er helt fint med mig, mit formål med dette er at få gang i en debat og få folk til at tænke over hvad der egentlig foregår.

Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke er fan af denne bestyrelse og på den måde den arbejder, blandt andet ved brug af diverse trusler som f.eks. DKK sanktioner, disciplinærsager hos DKK osv. osv. og på den måde lægger et massivt og konstant pres på den person det går ud over, godt understøttet af DKK’s manglende vilje til at blande sig og undgå at støtte enkeltpersoner i en bestyrelse selv om disse bliver udhængt og nedgjort.  

Det er tankevækkende at man, som en del af denne foreningsverden, næsten er nødt til at melde sig ud af DKK, således man som opdrætter ikke risikerer, tynde opdigtede, disciplinærsager og reelt kun bruger DKK som et stambogs førende register. (Sådan skulle det selvfølgelig helst ikke gå men det kan jo i den sidste ende blive konsekvensen).

Da jeg er en af de få, der på egen krop har oplevet hvordan denne bestyrelse arbejder, og hvilke metoder der tages i brug for at opnå dens mål, mener jeg, at jeg kan tillade mig at komme med denne kritik.

Måske lyder den negativ, men jeg håber inderligt, at den vil få medlemmerne til at stoppe op genoverveje den måde klubben ledes på og at klubbens interesser på ny kommer i højsædet i stedet for enkelt interesser og særbehandling.

Et medlem, og endnu en opdrætter, der ikke ønsker at være en del af den måde og de metoder denne klubs bestyrelse arbejder på, og derfor vælger med øjeblikkelig varsel at melde sig ud af klubben.

Jeg ønsker alt det bedste, for de gode medlemmer i klubben, og håber det bedste for fremtiden for jer og jeres Rottweilere.

Mvh

 

Svend Corvinius